STÖTTA ALVIK BASKET, BLI MEDLEM ELLER KÖP VÅRT PLUSKORT!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Alviks Basketbollklubb
Fotboll

STADGAR ALVIK BASKET

 

STADGAR

 

För den ideella föreningen KFUK-KFUM Alvik Basketbollklubb, org.nr. 802005-6720.

Föreningen bildades den 31 augusti 1956.

 

 

Antagna på årsmöte den 25 oktober 2023.

 

 

 

 

 1 kap. Allmänna bestämmelser

 

1 § Ändamål

Föreningen ska bedriva idrotten basket. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”, som återfinns i Riksidrottsförbundets vid vad tid gällande stadgar (1 kap. 1 §), och i enlighet med KFUK-KFUM Sveriges ändamål, vilket framgår av dess aktuella stadgar.

 

2 § Föreningens namn och hemort

Föreningens fullständiga namn är KFUK-KFUM Alvik Basketbollklubb och föreningen har sin hemort i Stockholms kommun.

 

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har beviljats medlemskap i föreningen.

 

Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet (”SF”) Svenska Basketbollförbundet (”SBBF”) och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (”RF”).

 

Genom medlemskap i SBBF blir föreningen även medlem i RF-SISU Stockholm, samt Stockholms basketbollförbund (specialidrottsdistriktsförbund, ”SDF").

 

Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och fattade beslut.

 

Föreningen är dessutom medlem i KFUK-KFUM Sverige och därigenom ansluten till KFUK-KFUM Region Öst.

 

Föreningen ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män nås.

 

På begäran av RF och övriga organ enligt 8 kap. 5 RF:s stadgar, är föreningen skyldig att lämna uppgifter m.m.

 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper under perioden 1 juli - 30 juni.

 

6 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

 

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

 

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

 

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två efter varandra följande årsmöten (varav det ena kan vara ett extra årsmöte) med minst 2/3 av antalet lämnade röster.

 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen, i enlighet med 3 kap. 2 §.

 

8 § Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat rättsförhållande gällde var, enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, Distrikt, SF, RF, Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB (ADSE) får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i SF:s eller RF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

 

Talan måste anhängiggöras senast inom två år från tvistens uppkomst.

 

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två efter varandra följande årsmöten (varav det ena kan vara ett extra årsmöte) med minst 2/3 av antalet lämnade röster.

 

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett av föreningen bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

Beslutet, tillsammans med kopia av årsmötets protokoll, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till Svenska Basketbollförbundet samt KFUK-KFUM Sverige.

 

 

2 Kap. Föreningens medlemmar

 

1 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

 

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskapet ifrågasätts.

 

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

 

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den sökande inom tre veckor till Svenska Basketbollförbundet.

 

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap. 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
 • ska betala medlemsavgift och andra avgifter som beslutats av föreningen,
 • accepterar genom sitt medlemskap att föreningen behandlar personuppgifter för ändamålet föreningsadministration i enlighet med gällande föreningsstadgar,
 • har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbehandling som medlemskapet i föreningen medför,
 • accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för att åliggande som följer av medlemskapet,
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap. 2 §,
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har dessutom rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

 

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

 

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till Svenska Basketbollförbundet, får medlemmen delta endast om Svenska Basketbollförbundet godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs godkännande från föreningen och Svenska Basketbollförbundet.

 

4 § Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.

 

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

 

5 § Uteslutning m.m.

Medlem får uteslutas om medlemmen, trots påminnelse, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, föreningens stadgar, eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

 

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av styrelsen. Sådant beslut får inte fattas utan att medlemmen inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

 

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

 

6 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till Svenska Basketbollförbundet enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

 

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

 

 

3 Kap. Årsmöte

 

1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av oktober månad på tid som styrelsen bestämmer. Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats eller genom elektronisk uppkoppling med deltagarna.

 

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening, eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

 

3 § Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förhinder får medlemmen genom skriftlig undertecknad fullmakt företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock alltid rätt att, utan fullmakt, företräda sina omyndiga barn, vilka är röstberättigade.

 

Mötet är beslutsfört med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

 

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under det kalenderår årsmötet hålls fyller lägst 16 år;
 • att medlemskap har beviljats minst fyra veckor före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats senast en vecka före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

5 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och protokollförare för mötet.
 3. Val av två justeringspersoner och rösträknare.
 4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. en revisor samt eventuellt en revisorssuppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  4. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  5. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkten 5 ovan. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

 

7 § Extra årsmöte

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen beslutar om extra årsmöte ska hållas på en fysisk plats eller genom elektronisk uppkoppling med deltagarna.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som begärt ett extra årsmöte vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

 

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet lämnade röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat beslutas.

 

 

4 Kap. Valberedning

 

1 § Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och minst två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män.

 

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

2 § Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte.

 

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

Senast en vecka före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, genom att göra valberedningens förslag tillgängligt i föreningens klubblokal.

 

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

 

 

5 Kap. Revision

 

1 § Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av den revisor som årsmötet utsett.

 

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.

 

Revisorn ska granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

 

6 Kap. Styrelsen

 

1 § Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst sex övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.

 

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

 

2 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, Svenska Basketbollförbundets och föreningens egna stadgar – ansvara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att föreningen följer gällande lagar och andra bindande regler, däribland att begära att belastningsregisterutdrag visas upp enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och, vid behov, för detta utarbeta arbetsordning och instruktioner för underliggande föreningsorgan samt hos Svenska Basketbollförbundet uppdatera kontaktuppgifter enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

 

Det åligger kassören att för styrelsens räkning

 • leda den övergripande ekonomiska förvaltningen av föreningen och tillse att den interna organisationen och kontrollen är ändamålsenlig,
 • kontinuerligt informera styrelsen om den ekonomiska situationen i föreningen,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • vara behjälplig vid bokslut och upprättande av resultat- och balansräkningar, samt
 • vara behjälplig vid deklaration och inkomstuppgifter samt att skatter och avgifter betalas.

Oaktat vad som sägs ovan om kassörens uppdrag är alltjämt styrelsen i dess helhet ansvarig för att ekonomin sköts i enlighet med föreningens stadgar.

 

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse, inom en vecka från begäran, får de som begärt sammanträdet kalla till det.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande deltar. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

Ordföranden får besluta att styrelsemöte ska hållas på en fysisk plats, genom elektronisk uppkoppling mellan deltagarna och/eller via telefon, alternativt genom en kombination av dessa innebärande att deltagare tillåts ansluta på det sätt ordföranden beslutar. Ordföranden får även besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam).

 

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollförare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

 

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till utskott eller annat organ eller till klubbchef/-direktör, annan anställd, enskild medlem eller annan utsedd person. Sådana uppdrag kan gälla för viss tid eller tillsvidare.

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande återrapportera till styrelsen därom.

 

 

 
Våra Sponsorer
Camper & Läger